IEVADS

Mūsu filozofijā ir aprakstīts, kā mēs strādājam “Sonido”, mūsu vadlīnijas un ētikas pamatprincipi darba un darījumu attiecībās. “Sonido” filozofija palīdz veidot atbildīgas un ētiskas ilgtermiņa attiecības ar klientiem un darbiniekiem. Visi “Sonido” darbinieki atbild par šā dokumenta satura ievērošanu un tas attiecas uz visiem darbiniekiem un valdes locekļiem.

Jautājumi sev:

Vai mana uzvedība atbilst “Sonido” mērķim, vīzijai un vērtībām?

Vai mana rīcība un uzvedība būtu pieņemama klientam, kolēģim vai vadītājam?

Vai manas darbības  nekaitē “Sonido” zīmolam?

Vai esmu gatavs apstrīdēt to, ko neuzskatu par pareizu, un vai spēju pieņemt tādu pašu attieksmi no citiem?

MŪSU ILGTSPĒJĪBA

Mēs apzināmies, ka mūsu rīcība ietekmē sabiedrību. Mūsu pienākums ir aktīvi iesaistīties apkārtējās vides saglabāšanā.

“Sonido” ikdienā veica pasākumus, lai taupītu elektroenerģiju, ūdeni, siltumu un degvielu; esam pārgājuši uz bezpapīra biroju, kā arī iespēju robežās šķirojam dažādus atkritumu veidus.

Ar savu ikdienas rīcību un attieksmi mēs vēlamies dot ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un piedalīties ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā:

·       1. mērķis: novērst nabadzību – “Sonido” kā sociālais darba integrācijas uzņēmums sniedz darba iespējas cilvēku grupām, kurām savādāk nebūtu iespēja strādat un nopelnīt sev iztiku

·       3. mērķis: nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem – “Sonido” dod darba iespējas cilvēkiem no dažādām sabiedrības grupām, veicina cilvēku emocionālo labklājību, radot vajadzības un piederības sajūtu

·       5. mērķis: panākt dzimumu līdztiesību un iespējināt visas sievietes un meitenes – “Sonido” ir vienādas iespējas visiem dzimumiem neatkarīgi no to vecuma, pārliecības vai orientācijas. Augstākā līmeņa vadībā ir sievietes, bet uzņēmumā kopumā tiek nodrošināts dzimumu līdzsvars

·       8. mērķis: veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem – “Sonido” nodrošina iekļaujošu darba vidi ar vienādām iespējām nopelnīt sev iztiku un nodrošina patīkamu, cilvēcīgu darba vidi un atbalstošu kolektīvu un vadību.

Mēs piedalāmies sabiedrības attīstībā, iesaistoties ne tikai komercprojektos, bet sadarbojoties arī ar nevalstisko sektoru, piemēram, “Paliec mājās”, atbalstām brīvprātīgo kustību, esam Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs un aktīvi iesaistāmies sociālās uzņēmējdarbības vides sakārtošanā Latvijā un Eiropā. Mēs neatbalstām politiskās partijas ar ziedojumiem, bet iesaistāmies pilsoniskās sabiedrības rīkotajās aktivitātēs un izsakām savu viedokli par sev svarīgiem jautājumiem.

 

ATBILDĪGA UN ĒTISKA RĪCĪBA

Darbs ar klientiem

Zvanu centra darbības pamatā ir  uzticamu attiecību veidošana un uzturēšana ar klientiem. Mums ir  iekšējie noteikumi un procedūras par sadarbību ar klientiem;  katrs zina, kā rīkoties dažādās situācijās.

Mūsu klienti ir mūsu prioritāte un tāpēc mums ir jāizprot savi klienti, lai varētu nodrošināt izcilu apkalpošanu. Mēs nepārtraukti cenšamies sniegt vislabākos  pakalpojumus saviem klientiem. Darbiniekiem ir pieejama darbam vajadzīgā informācijai par saviem klientiem.

Mēs vienmēr paturam tiesības  neuzsākt darījuma attiecības, ja klients neatbilst mūsu uzņēmuma vērtībām. Līgumattiecību uzsākšana tiek pārrunāta iknedēļas vadības sapulcē. 

Mums ir svarīgi, kā klienti uztver gan saņemto apkalpošanu, gan mūsu piedāvātos pakalpojumus.  Sūdzības, kritiku vai ieteikumus pakalpojumu uzlabošanai var izteikt ne tikai klienti, bet arī darbinieki, kuri to nodod savam vadītajam. Sūdzības, ieteikumi ir jāizskata nekavējoties un profesionāli.

Konfidencialitāte

Klienti uztic mums savu informāciju, un mēs attaisnojam šo uzticēšanos, ievērojot informācijas konfidencialitāti. Darbinieki ir informēti par konfidencialitātes ievērošanu: konfidenciāla klientu informācija un personas datu aizsardzība.

Saziņa ar medijiem

Mēs katrs pārstāvam uzņēmumu un mūs  uztver kā visa uzņēmuma  pārstāvi, tāpēc saziņai jāatbilst “Sonido”  vērtībām un jāsaskan ar to, ko mēs paužam citos kanālos. Visi darbinieki var sniegt atbildes plašsaziņas līdzekļiem savas kompetences ietvaros, bet vispirms tas ir jāsaskaņo ar uzņēmuma vadītāju.

Darbs ar piegādātājiem, citiem biznesa partneriem  un konkurentiem

Konkurenci mēs uztveram veselīgi un vienmēr tiecamies būt labāki par saviem konkurentiem, taču mēs nekad neiesaistamies neētiskā vai nelikumīgā biznesa praksē. Mēs nekad nesadarbojamies ne ar vienu, kurš, pēc mūsu domām, varētu kaitēt mūsu reputācijai.

MŪSU DARBA VIETA

Cilvēks un viņa dažādās vajadzības ir mūsu uzmanības centrā un mēs cenšamies tās izprast, lai piedāvātu atbilstošu risinājumu.

Mēs nodrošinam vienlīdzīgu un cieņas pilnu attieksmi pret visiem darbiniekiem. Mēs nodrošinam  iekļaujošu darba vidi, kurā mūsu darbinieki jūtas cienīti un novērtēti, un kura nodrošina, ka mūsu komanda ir sabalansēta dzimuma, vecuma, kompetences ziņā. Mēs noraidām jebkāda veida diskrimināciju neatkarīgi no iemesla – indivīda etniskās vai nacionālās izcelsmes, dzimuma, ādas krāsas, ticības, reliģiskās piederības, pilsonības, vecuma, invaliditātes, civilstāvokļa vai seksuālās orientācijas. Tas ir vienlīdz svarīgi gan attiecībā uz klientiem, gan mūsu kolēģiem.

DROŠA UN VESELĪGA DARBA VIDE

Veselīga darba vide ir ļoti būtiska mūsu darbinieku labklājībai. Mēs nodrošinam vides pieejamību visiem mūsu darbiniekiem, ieskaitot darbiniekus ar dažāda veida invaliditāti:

Vides pieejamība

Kopā ar vadītāju (vai citu darbinieku) izstaigā un/vai izbraukā ratiņkrēslā darba telpas, dodot laiku cilvēkam saprast un sajust apkārtējo vidi. Galdu un krēslu augstums ir atbilstošs darbinieka vajadzībām, birojā nav sliekšņu, kā arī ir pieejamas labierīcības.

Ja darbiniekam ir suns pavadonis, tad arī sunim ir iekārtota darba vieta un jāveic izglītojošais darbs ar kolēģiem, kā izturēties pret suni pavadoni.

Darbs ar datoru

Ja paredzēts darbs ar datoru, tad jāpielāgo datora programmatūra, klaviatūra un pele, bet tas jāprecizē pie paša darbinieka, ņemot vērā viņa invaliditātes specifiku.

Darbinieku ar redzes invaliditāti gadījumā vairākas datorprogrammatūras ir pieejamas licencētā bezmaksas versijā tieši uzņēmumiem, tādejādi neradot papildus izmaksas.

Darbs ne ar datoru

Videi jābūt fiziski ērti pieejamai un pirmajās dienās jāveic pienākumi kopā, lai redzētu un izprastu vai nerodas negaidīti šķēršļi, it īpaši redzes invalidātes gadījumā, kas var apdraudēt cilvēku, piemēram, sliekšņi, plauktu stūri, nenostiprināti priekšmeti. Identificējot šādus šķēršļus, ja tos nav iespējams novērts, tad kopīgi ierakstīt to darbinieka ceļa kartē. Īpaši jāpievērš vērība darba drošības instrukcijām un jāpārliecinās, ka darbinieks tās izprot un var tās izpildīt, kā arī neveidojas apdraudējumi sev un citiem.

Apgaismojums

Tā kā redzes invaliditātes ir dažādas, tad atkarībā no specifikas, jārūpējas par apgaismojuma intensitāti. Šī tēma noteikti ir jāpārrunā ar darbiniekiem, kuriem ir redzes atlikums.

 

Darba kolektīva pasākumi

Veidojot kopīgos pasākumus darbiniekiem – ballītes, izbraucieni, apmācības utml., izveidojot pasākuma programmu aprunāties ar darbinieku, kuram ir invaliditāte, lai saprastu, kuras aktivitātes var pielāgot un kuras nebūs iespējams pielāgot. Atkarībā no tā koriģēt pasākuma programmu. Ir aktivitātes, kuras nav iespējams pielāgot, tādēļ savlaicīgi pārrunājot un izkaidrojot to darbiniekam nav jāatsakās no aktivitātes visam kolektīvam.

Līdzsvars

“Sonido” ievēro darbalaika un atpūtas laika līdzsvaru, lai novērstu ar stresu saistītās grūtības, kā arī jau vairākus gadus nodrošina darbiniekiem attālinātā darba iespēju un iespēju pašam plānot savu darba laiku.

Darbiniekiem ir iespējams ņemt līdzi uz darbu bērnus, ir pieejams rotaļu stūrītis, rotaļlietas, šūpoles un bērnu literatūra.

Savstarpējās attiecības

Kolektīvā  ikviens darbinieks ir novērtēts un cienīts, arī darbinieka dzīves grūtajos mirkļos “Sonido” atbilstoši reaģē un iespēju robežās cenšas diskrēti palīdzēt, piemēram, ja kolēģim ir kāda  atkarība, problēmas ģimenē vai ar veselību. Arī dzīves grūtākajos mirkļos darba devējs nenovēršas, bet gan piedāvā brīvdienu, speciālista kontaktus vai vienkārši atbalstošu sarunu, ievērojot diskrētumu.

FILOZOFIJAS ĪSTENOŠANA

“Sonido” filoZofija ir publiski pieejama ikvienam darbiniekam un klientam www.sonido.lv, kā arī nodaļu vadītāji iepazīstina gan jaunos, gan esošos darbiniekus ar to. Šis ir daļa no jauno darbinieku apmācības procesa. Ar jautājumiem neskaidrību gadījumā darbinieks vēršas pie sava tiešā vadītāja, bet nodaļu vadītāji jautājumus pārrunā iknedēļas vadības sapulcē vai ar uzņēmuma vadītāju.

Sazinies ar mums