SIA SONIDO DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA SONIDO, vienotās reģistrācijas Nr. 40103664698, juridiskā adrese: Elijas iela 17-3, Rīga, LV – 1050.

1.2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos pa tālr. +371 27171061-, e-pasts: info@sonido.lv.

1.3. SIA SONIDO kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem pa tālr. +371 27171061-, e-pasts: info@sonido.lv.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz :

·         fiziskajām personām – SIA SONIDO klientiem(tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

·         SIA SONIDO apmeklētājiem, uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

·         SIA SONIDO mājas lapas apmeklētājiem;

·         personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar SIA SONIDO mārketinga aktivitātēm (turpmāk – klienti).

2.3. SIA SONIDO rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Personas datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (klātienē, mājas lapā, papīra formātā vai telefoniski).

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1. SIA SONIDO apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.1.1. Izziņu tālruņa nodrošinājuma sniegšanai:

·         norēķinu administrēšanai;

3.1.2. parādu piedziņai no debitoriem;

3.1.3    iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;

3.1.4.      lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;

3.1.5.      mājas lapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

3.1.6.      uzņēmējdarbības plānošanai un analītikai;

3.1.7.      informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

3.1.8.      klientu, SIA SONIDO darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai, kā arī darbinieku apkalpošanas kvalitātes servisa izvērtēšanai;

3.1.9.  sadarbības partneru līgumu izpildes nodrošināšanai.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1.   SIA SONIDO apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem

tiesiskajiem pamatiem:

•         apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu SIA SONIDO leģitīmās intereses (organizēt efektīvu zvanu centra pakalpojumu sniegšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, popularizēt SIA SONIDO masu medijos un sociālajos tīklos).

•      apstrāde ir vajadzīga līguma ar klientu un sadarbības partneriem izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6.panta pirmās daļas b) punkts.

5. Personas datu apstrāde

5.1. SIA SONIDO apstrādā klientu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA SONIDO pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2. SIA SONIDO attiecībā uz klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA SONIDO darbībām tiek informēts atsevišķi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

5.3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, nodošana parādu piedziņai), var tikt veikta tikai Informētās piekrišanas starp SIA SONIDO un klientu noslēgšanas un izpildes gaitā, vai pamatojoties uz klienta nepārprotamu piekrišanu.

6. Personas datu aizsardzība

6.1.  SIA SONIDO aizsargā klientu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA SONIDO pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

7. Personas datu nodošana/izpaušana

7.1. SIA SONIDO neizpauž trešajām personām klienta datus, izņemot:

·       saskaņā ar klienta rakstveida piekrišanu;

·        saskaņā ar starp SIA SONIDO un sadarbības partneriem noslēgtu pušu vienošanos, līguma izpildi;

·       ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām (tostarp iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.2. SIA SONIDO neizpauž trešajām personām citus personas datus (kas nav klientu dati).

8. Personas datu nodošana

8.1. SIA SONIDO nodod Personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

8.2. SIA SONIDO ir tiesīgi  nodot Personas datus SIA SONIDO virsuzņēmējiem, kas palīdz nodrošināt tā funkciju izpildi.

8.3. 8.2.punktā minētajā gadījumā SIA SONIDO virsuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus, ir uzskatāmi par personas datu pārziņiem Regulas izpratnē, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka SIA SONIDO apņemas izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.

9. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

9.1. SIA SONIDO nenodod personas datus uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

10. Personas datu glabāšanas ilgums

10.1. SIA SONIDO glabā un apstrādā klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

•    tikai tik ilgi, kamēr tiek izpildīta SIA SONIDO un virsuzņēmēju noslēgtās saistības vai klientam tiek sniegts pakalpojums;

•    kamēr SIA SONIDO pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt;

•    kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts klienta lūgumā/iesniegumā minētais; 

•    kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

10.2. Pēc tam, kad 10.1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

11. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

11.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

 11.2. Klientam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir tiesības pieprasīt SIA SONIDO  piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA SONIDO veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA SONIDO  pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumiem.

11.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

•   rakstveida formā klātienē SIA SONIDO, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

•   elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@sonido.lv.

•   nosūtot SIA SONIDO rakstveida vēstuli;

•   telefoniski vai nosūtot SIA SONIDO vēstuli uz e-pasta adresi: info@sonido.lv pie nosacījuma, ja klients ar SIA SONIDO ir vienojies par saziņu attiecībā uz klienta datiem, izmantojot konkrēto e-pasta adresi vai telefona numuru. Šādai vienošanai ir jābūt noformētai rakstveidā klātienē (uzrādot klienta personu identificējošu dokumentu) vai parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

11.4. Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA SONIDO pārliecinās par klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11.5. SIA SONIDO sniedz atbildi  klientam pēc iespējas,  ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā kopš pieprasījuma reģistrēšanas.

11.6. Ja atbilde tiek sūtīta  pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).

11.7.    SIA SONIDO nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

11.8. Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem SIA SONIDO apstrādē esošiem personas datiem.

11.9. Šā dokumenta 11.8. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp SIA SONIDO darbinieku) tiesībām un brīvībām.

11.10. SIA SONIDO apņemas nodrošināt klienta datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

12. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

12.1. Klients piekrišanu personas datu (kas ir uzskatāmi par personu datiem Vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē) apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā klātienē SIA SONIDO vai nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.

12.2. Klients piekrišanu personas datu (kas  nav uzskatāmi par personu datiem Vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē)  apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram datu izmantošanai komerciālo paziņojumu nosūtīšanai) dod rakstveidā klātienē SIA SONIDO,  nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts  ar drošu elektronisku parakstu, kā arī telefoniski vai parasta e-pasta veidā, ja SIA SONIDO un klients ir vienojušies par attiecīgās e-pasta adreses  un/vai  telefona numura izmantošanu savstarpējai saziņai, kā arī ar skaidrām un nepārprotamām darbībām, tādām kā zvana veikšana uz izziņu tālruni vai SIA SONIDO interneta resursu vietnes apmeklējums, kā rezultātā tiek ievadīti personu dati.

12.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

12.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

12.5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai noslēgto Informēto piekrišanu starp SIA SONIDO un klientu, vai noslēgto līgumu starp SIA SONIDO un datu pārzini).

13. Komerciāli paziņojumi

13.1.Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA SONIDO pakalpojumiem SIA SONIDO veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos vai sadarbības līgumā noteikto, vai saskaņā ar klienta piekrišanu.

13.2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA SONIDO var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

13.3.  Klients piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai var dot rakstveidā klātienē, SIA SONIDO interneta lapā un mobilajās lietotnēs.

13.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

•    nosūtot e-pastu uz adresi info@sonido.lv;

•    zvanot uz tālr . +371 27171061

•    klātienē  SIA SONIDO;

13.5. SIA SONIDO pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

13.6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), klients piekrīt, ka SIA SONIDO var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar klienta sniegto novērtējumu.

14. Citi noteikumi

14.1. SIA SONIDO ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu klientiem vai ievietojot SIA SONIDO mājaslapā.

14.2. Katram ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada tiesiskas sekas vai būtiski ietekmē personu līdzīgā veidā.

14.3. SIA SONIDO pirms šādu automatizētu lēmumu pieņemšanas, rūpīgi izvērtē šādas aktivitātes ietekmi uz personas datu aizsardzību.

14.4. Personai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

14.5. Datu subjektam ir tiesības saņemt kompensāciju par kaitējumu, kurš personai var būt nodarīts tādas apstrādes rezultātā, kura pārkāpj Regulu un šo nolikumu.

14.6. Jebkurā gadījumā, pie katras fizisko personu datu iegūšanas, personai tiks izskaidrots mērķis un pamatojums datu apstrādei, lai nodrošinātu saprotamu savstarpējo sadarbību.

14.7. SIA SONIDO patur tiesības grozīt privātuma politiku jebkura brīdī.

Sazinies ar mums